Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Razdelilna transformatorska postaja

Razdelilna transformatorska postaja

od jure

RTP (razdelilne transformatorske postaje) v svoji okolici sicer povzročajo tako NF električno kot tudi magnetno polje, so pa vrednosti teh polj majhne v primerjavi s polji ki jih povzročajo VN daljnovodi in kablovodi, ki vstopajo v RTP. RTP so namreč ograjene, in predpisane mejne vrednosti za I. območje varstva pred sevanji so v okolici RTP presežene le v omejenem območju znotraj ograje. Izven ograjenega območja so mejne vrednosti za I. območje varstva pred sevanji lahko presežene v bližini daljnovodov in kablovodov, ki vstopajo v RTP.
V prejšnjem poglavju je bila opisana TP, ki skrbi za napajanje končnih uporabnikov v naseljih. Takšna TP je običajno priključena na 10 kV ali 20 kV daljnovod ali kablovod. Zato je med elektroenergetskim omrežjem, ki ga sestavljajo 400 kV, 220 kV in 110 kV daljnovodi, ter TP v naselju, potreben še en vmesni člen. To so RTP, ki napetost iz elektroenergetskega omrežja na višjem nivoju, po navadi 110 kV, zmanjšajo na 10 kV ali 20 kV. Njihove moči so od nekaj MVA do več deset MVA.
Vplivno območje razdelilne transformatorske postaje je v pretežnem delu omejeno na območje znotraj ograje. Izven ograjenega območja sega le v bližini daljnovodov, ki so povezani v razdelilno transformatorsko postajo. V bližini daljnovodov je vplivno območje enako vplivnemu območju daljnovodov, ki je obširneje predstavljeno v prejšnjem poglavju.
V neposredni bližini večjih transformatorjev so presežene tudi mejne vrednosti za II. območje varovanja pred sevanji, vendar izven ograjenega območja ne prihaja do preseganja mejnih vrednosti.

naprava
velikost vplivnega območja na višini 1 m

tipična TP 630 kVA v naseljih

do 5 m od roba stavbe
večja RTP

razdalja od naprav približno toliko, kolikor znaša vplivno območje daljnovoda iste napetosti

Mejne vrednosti za II. območje varstva pred sevanji so presežene samo v majhnem območju v neposredni bližini večjih transformatorjev oziroma kabelskih povezav, ki so speljane k transformatorjem. Ta območja se vedno nahajajo v ograjenem območju RTP, kamor javnost nima dostopa.

Električno polje v okolici RTP na višini 1 meter nad tlemi. (INIS)
Magnetno polje v okolici RTP na višini 1 meter nad tlemi. (INIS)
Še bistveno manjša električna in magnetna polja povzroča RTP GIS izvedbe. Že znotraj stavbe, kjer je nameščena takšna RTP, so prispevki električnega polja zaradi delovanja RTP popolnoma zanemarljivi, pa tudi prispevki magnetnega polja so minimalni, izven stavbe pa popolnoma zanemarljivi.