Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Mnenje SCHEER o zdravstvenih tveganjih zaradi izpostavljenosti EMS

Mnenje SCHEER o zdravstvenih tveganjih zaradi izpostavljenosti EMS

od blazv

Znanstveni odbor za zdravstvena, okoljska in nastajajoča tveganja (SCHEER) je na zahtevo Evropske Komisije pripravil mnenje o vprašanjih v zvezi z zdravstvenimi tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagentnim sevanjem (EMS). Odbor zlasti pripravlja mnenja o vprašanjih, ki se nanašajo na nastajajoča ali na novo ugotovljena zdravstvena in okoljska tveganja ter o obsežnih, zapletenih ali multidisciplinarnih vprašanjih, ki zahtevajo celovito oceno tveganj za varnost potrošnikov ali javno zdravje, ter s tem povezanih vprašanj, ki jih ne obravnavajo drugi organi Evropske unije za oceno tveganja.

SCHEER je v svojem mnenju upošteval metaanalize, sistematične preglede literature in v posameznih primerih tudi posamezne znanstvene članke s področja visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj (100 kHz do 300 GHz), objavljene od leta 2015 dalje. SCHEER ni mogel opredeliti zmerne ali močne ravni dokazov za negativne vplive na zdravje, ki so posledica kronične ali akutne izpostavljenosti tem sevanjem zaradi obstoječe tehnologije pri izpostavljenosti, ki so pod mejnimi vrednostmi določenih s Priporočili Sveta 1999/519/ES in Direktivo 2013/35/EU.

SCHEER v mnenju priporoča Evropski komisiji, da izvede tehnično revizijo prilog iz Priporočila 1999/519/ES in Direktive 2013/35/EU v zvezi z visokofrekvenčnimi EMS (100 kHz do 300 GHz), saj je potrebno implementirati nove dozimetrične postopke in zanje določiti mejne vrednosti.

Celotno mnenje odbora SCHEER je na voljo v angleškem dokumentu (SCHEER Opinion on EMF).