Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Storitve

Storitve

od jure

Inštitut za neionizirna sevanja sestavlja skupina priznanih strokovnjakov, sposobna odgovoriti na različna vprašanja s področja problematike neionizirnih sevanj. Skrb za razvoj kadrov, znanje in sledenje razvoju je zaradi nenehnega razvoja tehnologij na področju neionizirnih sevanj zelo pomembno, zato se vsi zaposleni aktivno udeležujemo različnih mednarodnih konferenc, izobraževanj in usposabljanj. Glede na naša znanja, usposobljenost in pooblastila je večina naših storitev povezana z naslednjimi področji dela:

 • meritve elektromagnetnih sevanj (EMS) v frekvenčnem območju od 0 – 90 GHz;
 • meritve optičnih sevanj v delovnem okolju ter v solarijih v območju valovnih dolžin 200-3000 nm;
 • 3D modeliranje nizkofrekvenčnih in visokofrekvenčnih obremenitev v različnih okoljih;
 • modeliranje obremenitev v bioloških strukturah v smislu določitve gostote toke, električnega polja in absorbirane energije v človekovem telesu;
 • ocenjevanje tveganj v delovnem in bivalnem okolju zaradi EMS in optičnih sevanj;
 • izvajanje sposabljanja osebja v solarijih;
 • svetovanje pri tehničnih in administrativnih zaščitnih ukrepih;
 • izvajanje presoj vplivov virov EMS na okolje;
 • preučevanje možnih negativnih bioloških učinkov EMS in optičnih sevanj v delovnem in bivalnem okolju;
 • svetovanje pri načrtovanju novih virov sevanj in tehnoloških rešitev z uvajanjem razumnih preventivnih ukrepov;
 • izvajanje nalog iz področja varnosti in zdravja pri delu predvsem iz vidika EMS in optičnih sevanj na delovnem mestu.

MERITVE EMS

Inštitut za neionizirna sevanja je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-059 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Akreditacija se nanaša na izvajanje meritev elektromagnetnih sevanj v frekvenčnem območju od 0 Hz do 40 GHz.

Razpolaga z ustrezno opremo in usposobljenimi strokovnjaki za izvajanje meritev različnih elektromagnetnih sevanj:

 • meritve statičnih magnetih polj: naprave za slikanje z magnetno resonanco, galvanizacija, …
 • meritve nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih polj: daljnovodi, kablovodi, transformatorji…
 • meritve visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj: različni oddajniki, FM radijski oddajniki, DAB, DVB-T, bazne postaje mobilne telefonije vseh generacij, radarji…
 • meritve elektromagnetnih sevanj, ki so posledica različni industrijski virov: dielektrične sušilnice lesa, indukcijsko taljenje in kaljenje …
Meritve - Lisca
Meritve vremenskega radarja na lokaciji Lisca
Meritve - RTP
Meritve 110 kV RTP

Meritve v okolju izvajamo v skladu z zahtevami Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/1996) ter Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (UL RS 70/1996).

Meritve na delovnih mestih izvajamo v skladu z zahtevami Uredbe o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem (UL RS 49/2016). Ta Uredba ureja področje poklicne izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem v Sloveniji in prinaša zahteve s področja varstva zaposlenih pred sevanji, ki izboljšujejo pogoje dela, zmanjšujejo tveganja in posledično delodajalcem narekujejo določene izboljšave. Uredba temelji na Direktivi 2013/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) (20. posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) in razveljavitvi Direktive 2004/40/ES.

Inštitut za neionizirna sevanja je usposobljen in razpolaga z merilno procesno opremo za izvajanje potrebnih meritev po tej direktivni, prav tako pa lahko podjetjem pripravi celovito storitev s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu zaradi izpostavljenosti EMS, ki vključuje potrebne meritve in izračune, strokovne podlage za ocenjevanje tveganja ter usposabljanje zaposlenih.

Meritve optičnih sevanj

Inštitut za neionizirna sevanja je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-059 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Akrediacija se nanša na izvajanje meritev optičnih sevanj v območju valovnih dolžin od 200 nm do 3000 nm.
Meritve UV sevanja v solarijih
Meritve UV sevanja v solarijih
Meritve IR sevanja taline v ponvici
Meritve IR sevanja taline v ponvici

Inštitut za neionizirna sevanja razpolaga z ustrezno opremo in usposobljenimi strokovnjaki za izvajanje meritev optičnih sevanj:

 • v UV, vidnem in IR območju, kjer so mejne vrednosti določene;
 • ob upoštevanju specifičnih dejavnikov tveganja na delovnem mestu in s tem povezanim ocenjevanjem izpostavljenosti;
 • ob upoštevanju eritemskega odziva kože za ugotavljanje ustreznosti solarijev z zahtevami nacionalne zakonodaje;
 • dolžine pulza in moči pulznih virov ter laserjev z dolžino polza v razredu ns.

Kje so izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem zagotovo visoke in je potrebna ocena tveganja zaradi izpostavljenost umetnim optičnim sevanjem:

 • kjer so prisotne visoke temperature: livarstvo
  železarstvo, kaljenje, taljenje, steklarstvo, opekarstvo;
 • kjer se uporabljajo kakršni koli viri UV sevanja (namerno ali kot stranski učinek): varjenje, preizkušanje materialov, tiskarstvo, sušenje pigmentov in barv, sterilizacija;
 • kjer je prisotna intenzivna osvetlitev: zabavna industrija (koncerti, modne revije…), filmska in TV produkcija, gledališče
 • kjer se uporabljajo laserji, zlasti razreda 3 in 4.

NUMERIČNI IZRAČUNI V OKOLJU

Zakonodaja zahteva, da se pred posegom v okolje izvede celovita presoja vpliv na okolje. Poleg drugih dejavnikov je pri napravah, ki povzročajo EMS, potrebno določiti tudi vplive EMS na okolje. V takšnih primerih se oceno vplivov na okolje izvede s pomočjo numeričnih izračunov. Razvoj numeričnega modeliranja ter zlasti povečanje računalniških zmogljivosti v zadnjem obdobju je omogočilo, da je s pomočjo ustreznih programskih paketov mogoče zelo natančno določiti vplive novih še ne zgrajenih virov na okolje.

Izračun VF EMS zaradi bazne postaje
Izračun VF EMS zaradi bazne postaje
Izračun magnetnega polja zaradi RTP
Izračun magnetnega polja zaradi RTP

e-USPOSABLJANJE OSEBJA V SOLARIJIH

Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti (UL RS 104/09) v 18. členu določa: “Nosilci dejavnosti salonov za nego telesa s solariji morajo zagotoviti, da s solarijem upravljajo osebe, ki so ustrezno usposobljene. Usposabljanje mora vsebovati vsebine o delovanju solarijev, UV sevanju, bioloških učinkih, zdravstvenih tveganjih, tipih kože in dozah izpostavljenosti. Pooblastilo za izvajanje usposabljanja osebja v solarijih izda Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji.” INIS je
 • kot prva inštitucija s strani Ministrstva za zdravje – Uprave RS za varstvo pred sevanji pridobila pooblastilo za izvajanje usposabljanja osebja v solarijih ter
 • je eden redkih akreditiranih organov za izvajanje meritev vseh optičnih sevanj v tem predelu Evrope in pooblaščen za izvajanje meritev optičnih sevanj v solarijih.
E-usposabljanje osebja v solarijih poteka tako, da se prijavite k usposabljanju. Po potrditvi prijave vam posredujemo dostop do e-Predavanj. Ko ste se pripravili na opravljanje preizkusa usposobljenosti, se z vami dogovorimo o izvedbi le-tega. Kontakt in dodatna vprašanja Dr. Blaž Valič – vodja laboratorija tel: (01) 5682732 e-mail: blaz.valic(at)inis.si

SVETOVANJE

Svetovanje zajema široko paleto storitev, namenjenih tako posameznikom, kot tudi podjetjem in lokalnim skupnostim. Svetovanje posameznikom je namenjeno predvsem ozavaščanju o sevalnih obremenitvah ter nudenju čimvečjega nabora informacij, čemur so namenjene tudi različne vsebine na spletni strani. Svetovanje podjetjem je namenjeno tako skrbi za varnost in zdravje pri delu kot tudi zmanjšanju sevanj tako za zaposlene kot za prebivalstvo v bližini virov sevanja. Primer načrtovanja rekonstrukcije transformatorske postaje z namenom zmanjšanja sevalnih obremenitev prebivalstva si lahko ogledate v videu.