Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Stanje v Sloveniji

Stanje v Sloveniji

od blazv

V Sloveniji je od leta 1996 v veljavi Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/96), ki temelji na smernicah ICNIRP. Z razliko od smernic ICNIRP pa uredba določa dvojne mejne vrednosti, prve za tako imenovano I. območje varstva pred sevanji in druge za tako imenovano II. območje varstva pred sevanji.

Za I. območje varstva pred sevanji, kamor sodijo občutljiva območja, kot so šole, vrtci, bolnice, stanovanjska območja in podobno, so predpisane mejne vrednosti 10-krat strožje od mejnih vrednosti ICNIRP, ki za prebivalstvo že vključujejo varnostni faktor 50. To pomeni, da za I. območje varstva pred sevanji obstaja 500-kratni varnostni faktor. Slovenska zakonodaja je v tem pogledu ena najstrožjih na svetu.
Za II. območje varstva pred sevanji (ostala območja, ki niso v I. območju varstva pred sevanji, to so območja brez stanovanj, namenjena industrijski, obrtni ali kateri drugi podobni proizvodni dejavnosti, območja namenjena javnemu cestnemu ali železniškemu prometu, ostala naravna območja) pa, kot že omenjeno, veljajo podobne omejitve kot jih določajo smernice ICNIRP.

Mejne vrednosti se s frekvenco spreminjajo. Na sliki je prikazana primerjava obremenitev zaradi različnih visokofrekvenčnih virov v okolju glede na zakonsko dovoljene mejne vrednosti za I. in II. območje varstva pred EMS.

Mejne vrednosti, ki jih določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, so frekvenčno odvisne in so določene za efektivno vrednost električne (E) in magnetne (H) poljske jakosti ter za povprečno vrednost gostote pretoka moči (S). Za najpogostejše visokofrekvenčne naprave, ki jih srečamo v Sloveniji, so mejne vrednosti podane v spodnji tabeli.

Mejne vrednosti za VF EMS

frekvenčno območje [MHz] in tehnologijamejne vrednosti za jakost električnega polja E [V/m]mejne vrednosti za gostoto pretoka S [W/m2]
87 – 108 (FM)8,6027,500,202,00
174 - 230 (DAB)8,6027,500,202,00
380 – 470 (Zveze)8,6027,500,202,00
470 – 694 (DVB-T)9,3229,700,242,35
738 – 788 (BP)11,6837,220,373,69
791 – 821 (BP)12,0938,530,403,96
920 – 925 (GSM-R)13,0441,550,464,60
925 – 960 (BP)13,0841,670,464,63
1427 – 1518 (BP)16,2451,750,717,14
1805 – 1880 (BP)18,2758,200,909,03
1880 – 1900 (DECT)18,6459,400,949,40
2110 – 2170 (BP)19,0061,401,0010,00
2300 – 2400 (BPz)19,0061,401,0010,00
2400 – 2484 (WiFi)19,0061,401,0010,00
2570 – 2690 (BP)19,0061,401,0010,00
3300 – 3800 (BP)19,0061,401,0010,00
5150 – 5875 (WiFi)19,0061,401,0010,00
Mejne vrednosti za posamezno frekvenčno območje glede na Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/96). Oznaka BP pomeni bazno postajo.