Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Kakšna je naša izpostavljenost zaradi uporabe različnih naprav?

Kakšna je naša izpostavljenost zaradi uporabe različnih naprav?

od blazv

Primerjava izmerjenih vrednosti različnih naprav na razdalji 30 cm jasno kaže (vrednosti podajamo v odstotku mejnih vrednosti glede na Uredbo o EMS (UL RS 70/96), da lahko najvišje vrednosti najdemo v okolici indukcijskega kuhališča (35 %), sledi elektronska varuška (24 %), mobilni telefon (15 %), brivnik (13 %), sušilnik za lase (12 %), mikrovalovna pečica (8 %), računalnik (4 %), bazna postaja na razdalji 180 m (3 %), pametni števec (< 2 %) in na zadnjem mestu naprava Wi-Fi (<1 %).
Največ prispevajo tiste naprave, ki se med uporabo nahajajo v neposredni bližini telesa uporabnika. Primerjalna študija (Gajšek et al. 2016), izvedena v devetih državah EU na vzorcu prek 1000 prostovoljcev je pokazala, da povprečna izpostavljenost ljudi zaradi VF EMS drugih virov doma znaša med 0,1 in 0,26 V/m, kar predstavlja med 0,001 in 0,01 odstotka mejne vrednosti glede na mednarodna smernice Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP). Na podlagi primerjave rezultatov osebne izpostavljenosti so avtorji študije razvrstili izpostavljenost ljudi doma in v okolju v tri kategorije:

  • Višja izpostavljenost, ki je posledica uporabe različnih virov neposredno ob telesu in lahko dosega izpostavljenosti blizu mejnih vrednosti: mobilni telefon (GSM, UMTS, LTE), brezvrvični telefon DECT in drugi brezžični vmesniki. Ta kategorija je najpomembnejša za ugotavljanje tveganja in se uporablja pri epidemioloških študijah.
  • Srednja izpostavljenost, ki je posledica uporabe različnih virov blizu telesa in je nekajkrat pod mejnimi vrednostmi: usmerjevalniki Wi-Fi, bazne postaje DECT, elektronske varuške, bluetooth vmesniki, druge brezžične prenosne in nadzorne naprave. Ta kategorija je omejeno uporabna za ugotavljanje tveganja, pod določenimi pogoji je lahko relevantna za raziskave (izpostavljenost otrok napravam Wi-Fi in elektronskim varuškam).
  • Nizka izpostavljenost, ki je posledica delovanja različnih virov v okolju in je vsaj 20-krat nižja od mejnih vrednosti: TV in radijski oddajniki, radarji, bazne postaje GSM, UMTS, LTE, GSM-R, TETRA in WiMAX. Ta kategorija je zelo omejeno uporabna za ugotavljanje tveganja, razen v primeru raziskovanja morebitnih zapoznelih vplivov EMS zelo nizkih jakosti na prebivalstvo.