UVAJANJENAČELA PREVIDNOSTI
Temeljno načelo vseh mednarodnih smernic in standardov je, da mejne vrednosti izpostavljenosti temeljijo le na znanstveno potrjenih in dokazanih učinkih, ki so morebiti lahko nevarni za zdravje. Vendar pa v zadnjih letih določeno skrb zbujajo opozorila o možnih zapoznelih učinkih zaradi kronične izpostavljenosti nizkim jakostim elektromagnetnih sevanj (EMS). Čeprav znanstvena literatura ne navaja prepričljivih dokazov o tovrstnih učinkih, je zaskrbljenost javnosti v nekaterih državah privedla do tega, da so vlade sprejele določene  preventivne ukrepe, ki temeljijo na načelu previdnosti (precautionary principle). Glavni izziv predstavlja iskanje odgovora na vprašanje, kako upoštevati  pravo mero previdnosti ob znanstvenih izsledkih ter s tem povezano negotovost.

Poznamo vsaj tri pristope, ki temeljijo na previdnosti in se ukvarjajo s problematiko zdravja najširše javnosti, zaposlenih in okolja ob znanstveni negotovosti:

  • načelo previdnosti (Precautionary Principle),
  • razumno preventivo (Prudent Avoidance),
  • načelo ALARA (As Low As Reasonably Achievable).