Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Sočasna izpostavljenost nizkofrekvenčnim električnim in magnetnim poljem

Sočasna izpostavljenost nizkofrekvenčnim električnim in magnetnim poljem

od blazv

Namen mednarodnih smernic za omejevanje izpostavljenost, kot so smernice ICNIRP in standard IEEE C95.1, je zagotavljati zaščito ljudi pred morebitnimi škodljivimi vplivi električnih in magnetnih polj na zdravje. Te smernice in standardi določajo mejne vrednosti za inducirano električno polje v telesu, imenovano tudi osnovna omejitev (basic restriction). Dovoljena jakost električnega in magnetnega polja v praznem prostoru – znana kot referenčni nivo (reference level) – se konzervativno izpelje iz osnovne omejitve. Čeprav je referenčni nivo izračunan ob predpostavki, da je človeško telo ločeno izpostavljeno električnim ali magnetnim poljem, lahko v realnih primerih pride do sotočasne izpostavljenosti obema poljema. Takšna izpostavljenost je še posebej verjetna pod daljnovodom, saj daljnovod povzroča tako nizkofrekvenčno elektročno kot tudi magnetno polje. Pri takšni izpostavljenosti električno in magnetno polje nista sočasni, saj med napetostjo in tokom daljnovoda obstaja fazna razlika. Raziskovalci so s pomočjo numeričnih izračunov električnega polja v telesu analizirali vpliv fazne razlike zunanjega električnega in magnetnega polja v praznem prostoru na vrednosti induciranega električnega polja v človeškem telesu. Analize so bile izvedene za sočasno izpostavljenost homogenemu navpičnemu električnemu polju in vodoravnemu magnetnemu polju frekvence 50 Hz. Uporabili so japonske numerične anatomske modele TARO (odrasel moški), HANAKO (odrasla ženska) in 3 letni otroški model, izračuni pa so bili izvedeni za različne orientacije človeškega telesa. Izračuni so bili izvedeni za različne orientacije modela, zaradi česar se je spreminjala smer vpadnega magnetnega polja na telo. Prav tako so bili izračuni izvedeni za različne fazne zamike med električnim in magnetnim polje, da bi lahko določil najmanj ugodno kombinacijo izpostavljenosti.

Izračuni so pokazali, da so vrednosti induciranega električnega polja v telesu odvisne od fazne razlike zunanjega električnega in magnetnega polja in da se sprememb električnega polja v telesu v različnih delih telesa razlikujejo. Prav tako so izračuni pokazali, da so bile osnovne omejitve smernic ICNIRP izpolnjene tudi v primeru sočasne izpostavljenosti električnemu in magnetnemu polju z jakostjo, enako referenčnemu nivoju ne glede na fazne razlike zunanjega električnega in magnetnega polja. Najvišja izračunana vrednost električnega polja v telesu je dosegla največ 69 odstotkov osnovnih omejitev smernic ICNIRP.

Sekiba Y, Kodera S, Yamazaki K, Hirata A. Calculation of Electric Field Induced in the Human Body for Simultaneous Exposure to Spatially Uniform ELF Electric and Magnetic Fields with a Phase Difference. TIEEE Access 11: 95455-95466, 2023. DOI: /10.1109/ACCESS.2023.3311517