Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Wi-Fi

Wi-Fi

od blazv

Wi-Fi je brezžična povezava med dostopovno napravo (dostopna točka ali brezžični usmerjevalnik) in računalnikom ali drugo mobilno napravo, kot so dlančniki, tablice, mobilni telefoni, igralne konzole in podobno. Doseg Wi-Fi povezave je do 20 metrov znotraj objektov in nekoliko več na prostem. Omrežja Wi-Fi so razširjena po domovih, v izobraževalnih ustanovah, na različnih javnih površinah (bari, restavracije, letališča…) in v poslovnem okolj. Wi-Fi povezava deluje v frekvenčnem območju 2,4 GHz (med 2,4 in 2,484 GHz) in 5 GHz (med 5,15 in 5,875 GHz).

Vrednosti električnega polja WIFi dostopne dočke v primeru da je obremenjena (rdeče) in neobremenjena (modro).

Iz zgornje slike, ki prikazuje časovni potek električnega polja v bližini Wi-Fi dostopne točke, je razvidno, da nezasedena dostopna točka (modra krivulja) v obdobju 20 ms med izvajanjem meritev ni nikoli oddajala, medtem pa ko je polno zasedena dostopna točka oddajala pretežen del časa (rdeča krivulja). Zasedenost oziroma promet preko napreve WiFi bistveno vpliva na izpostavljenost. Ko so naprave Wi-Fi nezasedene, oddajajo manj kot stotino časa, kar pomeni, da v času enega dneva skupno oddajajo manj kot 15 minut.

Vrednosti električnega polja na različnih oddaljenostih od dostopne točke.

Splošna zakonitost je, da se sevalne obremenitve zmanjšujejo s kvadratom oddaljenosti. Ker so sevalne obremenitve odvisne od kvadratne vrednosti jakosti električnega polja, upada samo polje obratno sorazmerno z oddaljenostjo. Če oddaljenost povečamo za 10-krat, se sevalne obremenitve zmanjšajo za 100-krat.
Zgornja slika prikazuje rezultate meritev električnega polja v bližini dostopne točke Wi-Fi za različne oddaljenosi. Rdeča krivulja prikazuje potek polja za primer, ko je dostopna točka polno zasedena, modra krivulja pa predstavlja primer, ko dostopna točka ni zasedena, pri čemer je v obeh primerih dostopna točka delovala tako na 2,4 GHz kot tudi na 5 GHz. Razvidno je, da električnega polja z oddaljenostjo hitro upadajo in so na oddaljenosti 1 m že minimalne.

Tudi izpostavljenosti človeka se z oddaljenostjo hitro nižajo. V primeru, da se antena dostopne točke dotika človeka, je vrednost SAR 0,81 W/kg, pri oddaljenosti le 2 cm pa vrednost SAR padle na 0,09 W/kg in pri razdalji 5 cm na 0,03 W/kg. Tipično pa se antena dostopne točke nahaja več 10 ali celo 100 cm od uporabnikov.

Priporočila

  • Kadar Wi-Fi-ja ne potrebujemo, ga izklopimo (tako na prenosnih napravah kot na dostopni točki).
  • Povsod, kjer se zadržujete dlje časa (na delu, doma, med počitkom …), naj bo dostopna točka oddaljena več kot en meter.
  • Pozanimajte se, kje ima vaš prenosni računalnik vgrajeno Wi-Fi anteno. Običjano je to na zadnji strani enkrana. Med delom s prenosnim računalnikom zagotovite ustrezno oddaljenost od antene Wi-Fi.
  • Če naprave to omogočajo, nastavite oddajno moč na najmanjšo potrebno. S tem lahko zmanjšate svojo izpostavljenost.