Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Programi vključevanja javnosti v problematiko EMS in zdravja

Programi vključevanja javnosti v problematiko EMS in zdravja

od blazv

Od leta 2003 do aprila 2022 je deloval register Avstralske agencije za varstvo pred sevanji in jedrsko varnost (ARPANSA), ki je beležil zdravstvena vprašanja, povezana z elektromagnetnimi sevanji. Namen registra je bil zbiranje informacij, ki bi jih agencija ARPANSA lahko uporabila za raziskovanje učinkov izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem (EMS) na zdravje ljudi in okolje. Osebe, ki so menile, da so utrpele škodljive učinke na zdravje zaradi izpostavljenosti EMS, so lahko v register vložile pisno poročilo na standardiziranem obrazcu, na katerem so bili zbrani demografski podatki, simptomi, ki so jih zaznale (npr. glavobol, omotica, utrujenost), in podatki o viru izpostavljenosti EMS. Osebni podatki so bili obravnavani zaupno. Arpansa poročil ni preiskovala, prav tako ni odgovarjala nanje, pripravljala pa je letne povzetke o številu in vrsti prijav.

Zanimanje je bilo majhno, zabeležili so le 180 sporočil. Kot možni razlog navajajo pomanjkljivo sodelovanje med posameznimi državnimi institucijami, pa tudi pomanjkljivo komunikacijo s prijavitelji.

Od leta 2016 naprej Arpansa vodi program tudi Talk to a Scientist (TTAS), ki javnosti omogoča neposredno komunikacijo z znanstveniki o vprašanjih izpostavljenosti sevanju. Ta je precej bolj priljubljen. Prejeli so 6546 vprašanj. Telefonske linije so odprte dvakrat tedensko, elektronska pošta deluje neprekinjeno. Zbirajo se podatki o vrsti sevanja (npr. EMS, ionizirno sevanje, UV sevanje) ter o virih sevanja (npr. bazna postaja mobilne telefonije, električni vodnik, 5G). Na večino vprašanj lahko odgovorijo v petih delovnih dneh. Največ vprašanj se je doslej nanašalo na EMS (65%), sledita ionizirno (13%) in UV sevanje (7%). Videti je, da se je obseg vprašanj močno povečal leta 2019 z začetkom uvajanja omrežja 5G (25% vseh vprašanj). Zanimivo je, da register v enakem obdobju ni zaznal bistvenega povečanja poročil o učinkih.

Bistvena prednost programa TTAS v primerjavi z registrom je, da omogoča dvosmerno komunikacijo med znanstveniki in splošno javnostjo. Register pa so ljudje zaznavali kot enosmerni postopek.

Več je na voljo v angleškem dokumentu (PDF).