Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Mobilni telefon

Mobilni telefon

od blazv

Več kot 7 milijard ljudi po svetu uporablja mobilne telefone. Večina mobilnih komunikacijskih naprav v Evropi uporablja bodisi GSM, LTE ali 5G tehnologijo. Evropska Unija je postavila varnostne mejne vrednosti za količino energije, ki jo zaradi izpostavljenosti mobilnemu telefonu absorbira telo. Mobilni telefoni, ki se prodajajo v Evropi, so podvrženi standardiziranim testom, s katerimi se preverja njihova ustreznost s specifikacijami Evropskega komiteja za električno standardizacijo (CENELEC).

Mobilni telefoni so radijski oddajniki zelo majhnih moči, ki oddajajo in sprejemajo elektromagnetna sevanja v območju mikrovalov. Med uporabo se navadno neposredno dotikajo ušesa ali glave. Največje oddajne moči mobilnih telefonov znašajo 2 W za GSM 900, 1 W za GSM 1800, 0,5 W za UMTS, ter 0,2 W za LTE in 5G tehnologijo. Vendar mobilni telefoni le izjemoma oddajajo z največjo močjo, saj mobilni telefoni glede na podatke bazne postaje svojo oddajno moč stalno prialgajajo in oddajajo z najnižjo oddajno močjo, ki še zagotavlja povezavo z bazno postajo. Dejanska ali povprečna oddajna moč telefona je navadno precej nižja od največje izhodne moči telefonskega aparata.

Oceno izpostavljenosti zaradi uporabe mobilnih telefonov je treba oblikovati na podlagi zelo zahtevnih izračunov prostorske porazdelitve absorbirane energije znotraj glave, ki morajo biti dopolnjeni z meritvami absorpcije v ustreznem anatomsko oblikovanem modelu (fantomu).
Ko je mobilni telefon v neposredni uporabnikovi bližini (govorimo o bližnjem polju, saj je oddaljenost med njima le nekaj centimetrov), nastane zelo nehomogena absorpcija EMS v glavi. Za ocenjevanje njenih bioloških učinkov ter s tem omejevanje izpostavljenosti se v Evropi uporablja lokalna omejena stopnja specifične absorpcije ali SAR, majna vrednost znaša 2 W/kg, porazdeljena prek tkiva mase 10 g v 6-minutnem intervalu. SAR je merilo za količino absorbirane visokofrekvenčne energije v telesu zaradi izpostavljenosti viru VF EMS (mobilni telefon). Enota je vat na kilogram (W/kg). Ta mejna vrednost že upošteva dodatni varnostni faktor, ki je uveden zaradi preventivnega varovanja zdravja.
V specializiranih laboratorijih opravljajo dozimetrične meritve za preverjanje skladnosti različnih modelov mobilnih telefonov z mednarodno določenimi mejnimi vrednostmi.

Na spletni strani Youtube si lahko ogledate video o merjenju SAR vrednosti mobilnih telefonov, ki ga je pripravil proizvajalec opreme za merjenje SAR vrednosti.

Ker vse mobilne telefone preskušajo v laboratorijih pri največji oddajni moči, so dejanske vrednosti SAR navadno precej pod temi nivoji, saj so naprave projektirane tako, da največjo moč potrebujejo le za vzpostavitev zveze z bazno postajo. Čim bližje smo torej bazni postaji, tem manj moči je potrebne za vzpostavitev zveze. S tem so nižje tudi vrednosti SAR. Tovrstne meritve so zelo pomembne za preskušanje sevalnih obremenitev telefonov (podelitev vrednosti SAR) ter določitev njihove končne in najprimernejše konstrukcije, ki bo pomenila minimalne sevalne obremenitve za uporabnika.

Poleg laboratorijskih meritev za ocenjevanje SAR uporabljajo tudi kompleksne numerične metode, ki ob upoštevanju dielektričnih lastnosti človekovega telesa s precejšnjo zanesljivostjo napovedo absorpcijo EMS v tkivu. Taki modeli lahko na 1 mm3 natančno izračuna SAR v kateremkoli od 45 različnih tkiv človeškega telesa. Ujemanje izračunanih vrednosti z laboratorijskimi meritvami na konkretnih bioloških snoveh je znotraj same merilne napake.
Ker je mobilni telefon med telefoniranjem v bližini glave, njegova VF EMS lahko povzročijo močno lokalno absorpcijo elektromagnetne energije. Posledica je zelo nehomogena lokalna porazdelitev stopnje specifične absorpcije (SAR) v glavi. SAR je odvisna od oddajne moči telefona, oddajne frekvence, izvedbe antene in njene lege glede na glavo in modul delovanja. Meritve in izračuni SAR v modelu človekove glave kažejo, da mejna vrednost 2 W/kg pri normalni uporabi mobilnega telefona navadno ni presežena.
Raziskave so za nekatere tipe telefonov pri oddajni moči (1 W) pokazale, da je mejna vrednost za SAR v glavi lahko presežena (2,1 W/kg). Največja SAR je na površini glave (koža, mišice), proti notranjosti glave pa se zmanjšuje. V praksi take oddajne moči niso vsakdanje. Če upoštevamo še povprečno SAR v časovnem intervalu 6 minut, je lokalno porazdeljena SAR v resnici še nekoliko nižja in ne presega dovoljene mejne vrednosti. Vrednosti SAR (odvisne so od geometrije glave, položaja telefona glede na glavo in uho, oddaljenosti od bazne postaje) se med pogovorom lahko zelo spreminjajo. V večini primerov pa so vrednosti SAR za telefone na našem trgu nižje od dopustnih mejnih vrednosti.

 

Priporočila

Priporočila strokovnjakov INIS in Foruma EMS za zmanjševanje izpostavljenost sevanju zaradi rabe mobilnega telefona:

  • Omejimo število in trajanje klicev.
  • Izberimo mobilni telefon z nizko vrednostjo SAR. Priporočilo je, da je SAR manjša od 0,6 W/kg.
  • Če je le možno uporabljamo komplet za prostoročno telefoniranje (žične ali bluetooth slušalke) ali uporabljajmo vgrajeni prostoročni zvočnik.
  • Ko aparat vzpostavlja zvezo, ga držimo stran od glave, saj takrat deluje z največjo oddajno močjo. Telefon položimo k ušesu šele tedaj, ko je zveza vzpostavljena.
  • Izogibajmo se pogovorom, ko je signal slab (v kleteh, garažah, dvigalih…). Premaknimo se na mesto, kjer je signal močan. Ponavadi je znotraj stavb to ob oknih ali drugih odprtinah v stavbi.
  • Uporabljajmo SMS, saj pri pisanju telefona ne držimo pri glavi.
  • Med rabo držimo mobilni telefon tako, da z roko ne prekrivamo antene. Le ta je običajno vgrajena v spodnjem ali zgornjem delu mobilnega telefona (odvisno od modela) na zunanji strani. Če telefon držimo na mestu, kjer je antena, bo moral telefon zaradi premagovanja izgub zaradi bližine roke oddajati z večjo močjo.
  • Različne nalepke, zaščite, priamide…, ki naj bi zmanjšale sevanje mobilnega telefona, niso učinkovite in jih zato ne kupujte.